Reorganització i reenginyeria de processos

Identificació de colls d’ampolla i millora de temps i processos

Recerca i valoració dels diferents colls d’ampolla o constrenyiments que impedeixen augmentar i agilitzar la producció. En base a aquests anàlisis s’elaboren projectes d’inversió per tal de millorar la productivitat accelerant el procés productiu, reduint els rebutjos i minves, i optimitzant l’ús de recursos a través de la racionalització de temps i processos. Els anàlisis es desenvolupen utilitzant entre altres eines els gràfics tipus PERT o GANTT.

Optimització de la distribució en planta i acondicionament d’instal·lacions i maquinària

Després d’estudiar les necessitats i funcionalitats requerides a l’àrea objecte d’estudi (habitualment Producció), es proposa una nova distribució en planta que racionalitzi i acceleri la logística i fluxos associats millorant la qualitat del procés i simplificant la gestió. Un cop acceptada la proposta per part del client es planifica i organitza el trasllat de maquinària i l’adequació dels nous punts de servei de les instal·lacions industrials per atendre la nova proposta de planta. Nosaltres ens encarreguem dels gruatges, obra civil, i treballs industrials.

Comptabilitat de costos

Aquesta és una comptabilitat sovint oblidada o descuidada que en el millor dels casos es porta sense una protocol·lització estricte. Darrera d’una comptabilitat i lectura intel·ligent de les dades recollides de forma sistemàtica s’amaguen formidables sorpreses.

Reenginyeria de processos

El flux continu d’aportacions tecnològiques així com la pressió dels mercats industrials per competir de manera més agressiva, constitueixen avui en dia poderoses raons (sinó obligacions) per introduir canvis sobre els processos productius de la seva empresa.
A través de la re-enginyeria li oferim la possibilitat d’innovar des de les arrels del procés amb una visió absolutament fresca per afrontar els nous reptes presents i futurs.