Àrea Mecànica

Reenginyeria de maquinària i processos

Davant la necessitat d’augmentar la productivitat o la funcionalitat d’una màquina per adaptar-la a una nova línia de producció, o bé per eradicar avaries reiterades, projectem adaptacions, millores i modernitzacions de parts o la totalitat de maquinària existent a través de la concepció, mecanització i muntatge de nous components.

Caldereria

Disseny, càlcul i execució de reactors, fermentadors, tancs d’emmagatzematge, intercanviadors de calor tan tubulars com de plaques, trituradors, voltejadors, i tota mena de maquinària industrial conforme a les normatives relatives a recipients a pressió i les metodologies de càlcul ASME, TEMA, i AD Merkblätter.

Estructures metàl·liques i plataformes

Assumint els càlculs estàtics i dinàmics de les càrregues implicades, concebem i construïm les estructures de suportació i d’accés a la maquinària, reactors, instal·lacions auxiliars o tancs d’estocatge en funció de l’emplaçament i les possibilitats reals d’ubicació per tal de proporcionar simplicitat, ordre, qualitat, eficiència i ergonomia a totes les seves operacions industrials tan de treball com de manteniment.

Instal·lacions de serveis

Concepció de la distribució en planta i routings de tuberies i serveis industrials: aigües purificades de procés, línies de transport de producte (sanitàries o industrials), aigua dura, vapor i condensats, aire comprimit, transport pneumàtic de sòlids, etc… i totes elles suportades de forma endreçada en racks de capacitat suficient per absorbir potencials creixements i ampliacions.